Alle nyheter

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Vi prøver igjen med topptur til Storsola søndag 19.08.2018 og håper på brukbart vær! Felles kjøring med start fra Coop Haltdalen kl 08.00, ca 8.15 fra Circle K i Ålen. Vi kjører til Nedalshytta, det tar ca 2 timer, så vi vil starte å gå derfra senest 10.30. Beregnet gåtid er 7 timer t/r, høydeforskjell 930 m. Denne turen er ikke like krevende som til Storsylen, men har vel så flott utsikt!
Ta med godt med mat og drikke, og selvfølgelig klær tilpasset høyfjell og vær. 
Vi kan undersøke muligheten for felles middag på Nedalshytta etter turen, så fint om du melder interesse så vi har litt peiling på antall.

Bekreft deltagelse på Facebook,  eller send sms til Synnøve Lillevold: 95 755 908.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Søndag 15. april arrangeres det fellestur til Holdsjøen. 

Utgangspunkt er Meenget og Målåsetra (via Folldalen). Distanse Meenget - Holdsjøen er ca 10km, og Målåsetra - Holdsjøen er ca 9km. 

Servering fra 12.00 til 14.00

Med forbehold om vær. 

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Årsmøte i Holtålen Turforening avholdes 19. mars kl 19.00 i Galleriet, Haltdalen.

 

Sakliste:
1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll
4. Årsmelding 2017
5. Årsregnskap 2017, med revisjonsberetning
6. Fastsettelse av medlemskontingent
7. Fastsetting av budsjett 2018
8. Innkommende sak(er) .
9. Valg
• av styre og styrets leder
• av to revisorer
• av valgkomite med 3 medlemmer for 3-års rullering


Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet, må meddeles styret skriftlig innen innen 10 dager før årsmøtet.

Innkommende årsmøtesak - Forslag til nye vedtekter:

Vedtekter for

HOLTÅLEN TURFORENING
(vedtatt på stiftelsesmøte den 17. januar 2013)

(revidert 21.mars 2017)

 • 1. FORENINGENS NAVN OG FORM

Foreningens navn er Holtålen Turforening.

Foreningens er organisert som en selveiende forening, og bygger sin virksomhet på medlemskap.

Holtålen Turforening skal drive sin virksomhet fra Holtålen kommune.

 • 2. MEDLEMSSKAP

Holtålen turforening er åpent for alle. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras.

 • 3. FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er ideelt og allmennyttig, og den skal ikke drive næringsvirksomhet.

Holtålen Turforening skal forvalte og drive løypemaskiner i samsvar med medlemmenes interesser. Holtålen Turforening skal gjennom sine disposisjoner legge til rette for ski- og turaktiviteter. Dette skal skje gjennom:

- Oppkjøring og merking av skiløyper etter en oppsatt løypeplan vedtatt av styret.

- Ev. utleie av løypemaskin

 

 • 4. FORENINGENS ORGANER OG MYNDIGHETSOMRÅDER


Styret:

Foreningen ledes av et styre på 8 medlemmer med 2 varamedlemmer som velges av årsmøtet.

Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år av gangen.

Hvert år er 3, henholdsvis 4, styremedlemmer på valg.

Første gang velges 3 styremedlemmer og ett varamedlem for en funksjonstid på ett år.

Styrets leder velges av årsmøtet blant styremedlemmene for ett år av gangen.

Årsmøtet velger blant styremedlemmene nestleder, kasserer og sekretær.

Begge kjønn skal være representert i styret.

Styret skal holde møte når leder bestemmer dette, eller når flertall av styremedlemmene krever det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller styreleders stemme dobbelt.

Fra styremøtene føres protokoll som underskrives av møtende styremedlemmer.

Årsmøte:

Årsmøte er Holtålen turforenings høyeste myndighet.

Årsmøte skal holdes innen utgangen av mars måned.

Innkalling og underretning om saksliste legges minst 14 dager før årsmøtet ut på foreningens hjemmeside og kunngjøres i lokalpressen.


Saker som behandles av årsmøtet:

 • Valg av møteleder og referent
 • Godkjenning av innkalling og saksliste
 • Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokoll
 • Årsberetning og revidert årsregnskap
 • Fastsetting av budsjett
 • Fastsettelse av medlemskontingent
 • Valg av styre og styrets leder
 • Valg av 2 revisor
 • Valg av valgkomite med 3 medlemmer for 3-års rullering.
 • Behandle innkomne forslag eller andre saker som i følge vedtektene, eller etter styrets initiativ, skal legges fram på årsmøte.

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøte, må meddeles styret skriftlig innen 7 dager før årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret, eller minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever dette.

For ekstraordinært årsmøte gjelder samme prosedyre for innkalling som for ordinært årsmøte.

Alle medlemmer har stemmerett.

For gyldig vedtak i ordinære årsmøtesaker (se kulepunktene over) og valg kreves simpelt flertall, dvs. over 50% av fremmøtte medlemmer.

Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.
For vedtak om oppløsning av foreningen og vedtektsendringer kreves minst 2/3 flertall av de frammøtte stemmeberettigede.

Styrets oppgaver:

Styret har ansvar for den daglige drift av foreningen og skal drive sin virksomhet i henhold til vedtektene og god forretningsskikk.

Det kan organiseres ett tur- og løypeutvalg for hver av bygdene.
Styreleder og nestleder har signatur.

 • 5. OPPLØSNING AV FORENINGEN

Forslag av frivillig oppløsning av Holtålen turforening kan foreslåes på et årsmøte for behandling på neste årsmøte.

For gyldig vedtak kreves at de som stemmer for oppløsning representerer minst 2/3 av medlemmene.

Hvis gyldig flertall ikke oppnås, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte i samsvar med regler i §4, tidligst en – 1. måned etter avholdt årsmøte. Beslutning om oppløsning kan nå fattes når flertallet (med simpelt flertall) av de tilstedeværende medlemmer stemmer for.

Før oppløsning skal all gjeld og alle forpliktelser være dekket.

Ev. gjenstående kapital skal gå til allmennyttige formål, besluttet av flertallet under årsmøtet hvor oppløsning vedtas.

 • 6. VEDTEKTSENDRINGER

Endringer i vedtektene besluttes av årsmøtet etter at saken er fremmet i samsvar med gjeldende prosedyre for innkalling (se § 4).

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Det er innført parkeringsavgift på Holla. Kr. 40.- per døgn, betales med Vipps. Dette for at vi skal kunne brøyte parkeringsplassen.

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Flotte forhold i både Aunegrenda og innover Gauldalen i dag, og det ligger an for fine forhold også i morgen!


aunegrenda nov
Aunegrenda. Foto: Anna Oftedal

 

aunegrenda nov
Hovsbua. Foto: Jan Ove Nesvold

 

aunegrenda nov
Målåsetra. Foto: Hildegunn P. Djupdal